Tom handlekurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

Innledende bestemmelser


1. Anvendelsesområde

Vodacom AS sine Allmenne kjøpsvilkår for bedrifter gjelder for levering av produkter, tjenester og/eller Office 365 supporttjenester til kunder fra og med overnevnte dato og erstatter de kjøpsbetingelser som tidligere er gitt av Vodacom.
Særskilte bestemmelser for levering av produkt, tjenester og Office 365 supporttjenester finnes nedenfor. Videre inneholder disse allmenne vilkårene bestemmelser som gjelder for alle leveranser.
Disse Allmenne kjøpsvilkår gjelder om ikke annet er avtalt.
Dersom du handler som forbruker gjelder isteden Allmenne kjøpsvilkår for forbrukere.

Særskilte bestemmelser for levering av produkt


2. Produktinformasjon

Varene som presenteres på Vodacoms hjemmesider utgjør Vodacoms ordinære sortiment. Dersom det er avvik mellom vilkår, produktinformasjon eller pris angitt på Vodacoms hjemmesider og det som angis i øvrige publikasjoner, har det som fremkommer på hjemmesidene forrang.

3. Priser og frakt

De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelige på Vodacoms hjemmesider, og oppdateres fortløpende. Priser er angitt i NOK eksklusive merverdiavgift. Fraktkostnader kommer i tillegg. Vodacom forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel. Med mindre det foreligger en særskilt avtale gjelder prisene slik de er angitt på Vodacoms hjemmesider.
Importprodukter som ikke er en del av Vodacoms standardsortiment prises basert på valutakursen på faktureringstidspunktet. En midlertidig salgspris basert på gjeldende valutakurs oppgis ved bestilling. Ved fakturering justeres salgsprisen i henhold til dagjeldende valutakurs som bestemt av Vodacom.
Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering der forsendelsens vekt fremkommer sammen med informasjon om dens dimensjoner og form, om den må leveres på pall, om forsendelsen omfatter flere kolli, etc. Det tilkommer gebyr for uavhentede forsendelser.
 

4. Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling kan skje ved bruk av kredittkort/debetkort, direktebetaling gjennom nettbank eller ved faktura. Fakturering skjer etter særskilt kredittsjekk. Betaling kan også skje gjennom finansiering via en av Vodacoms samarbeidspartnere.
Fakturabeløpet skal være tilgjengelig på Vodacoms bankkonto senest ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved forsinket betaling har Vodacom rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.
Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Vodacom (reklamasjon) må være Vodacom i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Vodacom.
Produktene forblir Vodacoms eiendom frem til Vodacom har mottatt full betaling.
Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Vodacom rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.
 

5. Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å gjennomføre et kjøp hos Vodacom aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Gjennom aksept av vilkårene binder kunden seg til å følge disse i sin helhet.
Ved bestilling sendes en mottaksbekreftelse med emneteksten "Takk for din bestilling" på epost. Denne bekreftelsen har informasjon om innholdet av bestillingen. I forbindelse med avsendelse av leveransen fra Vodacoms lager sendes en ordrebekreftelse per epost med emneteksten "din ordre er på vei". Bindende avtale mellom partene inngås først ved avsendelse av denne ordrebekreftelsen til kunden dog er kunden bundet av sin ordre etter ordrelegging.

6. Levering

Vodacom har ikke ansvar for forsinket levering uavhengig av om forsinkelsen beror på forhold som skyldes transportør, forsinkelse eller delleveranse som skyldes forhold som produsenten svarer for eller andre omstendigheter.
 

7. Retur

På vilkårene under aksepterer Vodacom retur av et produkt fra det ordinære sortimentet innen det er gått ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved retur skal produktet være ubrukt og returneres i ubrutt originalforpakning, uten tilskitning, merker og skader.
Kunden skal betale frakt- og eventuell returavgift. Frakt- og returavgift belastes kundens eventuelle tilgodehavende hos Vodacom, eller faktureres separat.
Ved ønske om retur skal kunden kontakte Vodacom, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk på Vodacoms hjemmesider og der opprette et returoppdrag. Mottatt oppdragsnummer eller returseddel innebærer ikke at Vodacom har akseptert returet. Kunden skal returnere produktet til Vodacom sammen med kopi av ordreseddel og mottatt ordrenummer. Returen godkjent av Vodacom skal være tilgjengelig for Vodacom senest fjorten (14) dager etter at kunden har mottatt returnummer. Frakten skal være betalt og produktet godt innpakket i godkjent emballasje. Kunden er ansvarlig for tap eller skade på produktet under transport.
Retur som ikke godkjennes sendes tilbake til kunden på dennes bekostning. Godkjente returer krediteres kunden etter fradrag for eventuell returkostnad. Godkjenning av returer forutsetter oppfyllelse av de ovennevnte forpliktelser.

8. Transportskader

Ved mottak av produktene skal kunden undersøke produktene som er levert. Transportskader skal rapporteres til transportøren og Vodacom, først og fremst gjennom Min konto - Ordrehistorikk. Transportskader skal rapporteres på leveringsdagen, men skjulte transportskader som ikke er oppdaget eller som ikke burde ha blitt oppdaget ved levering, skal rapporteres så snart som mulig og uansett innen en uke etter mottatt leveranse. Hvis kunden ikke rapporterer transportskaden i samsvar med de generelle kjøpsvilkårene, mister Kunden sin rett til å fremme krav knyttet transportskaden.

9. Reklamasjon

Ved mottak av leveransen, skal kunden undersøke det leverte produktet. Reklamasjonskrav ift produktene/leveransen må framlegges Vodacom umiddelbart etter at feilen er oppdaget, og senest ti (10) dager fra fakturadato. Produktet må returneres på angitt måte.
Dersom kunden skal gjøre mangelskrav gjeldende må kunden kontakte Vodacom, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk på Vodacoms hjemmesider og der opprette et oppdrag. Tilkjent oppdragsnummer eller returseddel innebærer ikke at Vodacom har akseptert reklamasjonen. Oppdragsnummeret er gyldig i fjorten (14) dager, og produktet skal innen utløpet av denne perioden gjøres tilgjengelig for Vodacom. Ved retur av produktet skal returfrakten til Vodacom være betalt. Videre skal ordrenummer, faktura og informasjon om gyldig oppdragsnummer samt en detaljert redegjørelse av mangelen følge med produktet. Ved feilaktig reklamasjon har Vodacom rett til å sende produktet produktet i retur til kunde, samt belaste fraktkostnader. Returvarer skal sendes godt innpakket i godkjent emballasje (for eksempel brun bølgepappkartong). Kunde er ansvarlig for tap eller mangler ved produktet under transport. Eventuelle transportskader som følge av mangelfull innpakning belastes kunden. Vodacom forbeholder seg rett til å gjennomføre produktkontroll av returnerte produkter, og rett til å belaste kunden for kostnaden for slik test dersom produktet ikke er beheftet med mangel og reklamasjonen derfor ikke aksepteres.

10. Garanti

Garanti gis av produktenes respektive produsenter. Vodacom gir ingen garanti som går ut over det som følger av produsentenes garantibetingelser.

11. Ansvar

Dersom det foreligger mangel som Vodacom svarer for, forplikter Vodacom seg til, etter eget valg, å avhjelpe mangelen gjennom reparasjon, omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Vodacom forbeholder seg retten til å henvise kunden direkte til de respektive produsenter eller deres serviceverksted for reparasjon av mangel. Videre rettigheter kan følge av de respektive produsentenes egne garantier rettet mot sluttkunden.
Vodacom er ikke ansvarlig for produkters kompatibilitet med andre produkter i Vodacoms sortiment eller for kompatibilitet med kundens nåværende produkter, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt av Vodacom eller følger av produktinformasjon gitt av Vodacom.
Vodacoms ansvar ved mangler er begrenset til det som er angitt over og kunden kan ikke gjøre andre mangelsbeføyelser gjeldende mot Vodacom. Vodacom svarer under ingen omstendighet for indirekte tap eller konsekvenstap, slik som tapt produksjon eller tapt fortjeneste eller andre tap som følger av manglende eller vanskeliggjort bruk av datamaskiner eller informasjon eller for tap av data.
Vodacoms totale erstatningsansvar ovenfor Kunde (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra Vodacom ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til det beløp Kunden har betalt for de relevante Produktene eller Tjenestene i løpet av siste 12 månedersperiode.

12. Teknisk support

For teknisk support og brukerstøtte forbeholder Vodacom seg rett til å henvise kunden til de respektive produsentene, samt eventuelt til tredjeparts betalingssupport.

13. Særskilte vilkår for programvare

All programvare som finnes tilgengelig på Vodacoms hjemmesider er opphavsrettslig beskyttede verk fra de respektive produsenter. Ved kjøp av bruksrett og/eller lisens til programvare gjelder den respektive produsent eller lisensgivers vilkår. Vilkårene kan medfølge eller inngå i programvaren. I lys av det ovenstående, godtar Vodacom ikke ansvaret for salg av programvare, inkludert men ikke begrenset til, garanti om att programvaren passer til formålet eller eiendomsrettigheter. All kjøp av programvare via shop.vodacom.no skjer i henhold til Vodacoms generelle vilkår.

14. Særskilt om skytjenester

Ved kjøp av skytjenester henviser Vodacom kunden til de respektive rettighetshaveres online abonnementsavtale eller de respektive rettighetshaveres vilkår for særskilt bestilte produkter eller tjenester.

Særskilte bestemmelser for levering av tjenester


15. Omfang og gjennomføring

Vodacom vil utføre den avtalte tjenesten ("Tjenesten") på en fagmessig måte og med for formålet kvalifiserte personer.
Vodacom kan engasjere underleverandører til å utføre Tjenesten. Om Vodacom engasjerer en underleverandør vil Vodacom være ansvarlig for både Vodacoms og underleverandørens arbeid.
Kunden må gi Vodacom tilgang til alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Vodacom skal kunne utføre og levere Tjenesten i samsvar med avtalen. Hvis Tjenesten skal utføres i kundens lokaler, skal Vodacom få tilgang til lokalene i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten.

16. Betaling mm.

Vodacom har rett til betaling etter Vodacoms til enhver tid gjeldende prisliste. Vodacom har rett til å, en gang per år, justere avtalte priser i samsvar med endringer i Statistisk sentralbyrås indeks over snittlønn i undergruppen IKT-tjenester i tabellen ”Heltidsansatte i informasjonssektoren, gjennomsnittlig månedslønn etter næring”.
Vodacoms kompensasjon er oppgitt eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre avgifter og gebyrer knyttet til Tjenesten.
Vodacom har krav på dekning av utgifter i samsvar med det som er avtalt mellom partene.
Vodacom utfører Tjenesten i vanlig arbeidstid i henhold til gjeldende prisliste. Vodacom har krav på vederlag for arbeid utenom ordinær arbeidstid etter den til enhver tid gjeldende prisliste.

17. Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling skjer med faktura etter særskilt kredittvurdering. Betaling kan skje gjennom finansiering via en av Vodacoms samarbeidspartnere.
Fakturaen må betales slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på Vodacoms bankkonto innen ti (10) dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling har Vodacom rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.
Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Vodacom må være Vodacom i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Vodacom.
Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Vodacom rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

18. Bestilling og ordrebekreftelse

Gjennom å bestille Tjenesten, aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Ved å akseptere vilkårene binder kunden seg til å følge vilkårene i sin helhet.
Bindende avtale inngås ved avsendelse av ordrebekreftelse til kunden.

19. Ansvar

Foreligger feil ved tjenesten som Vodacom er ansvarlig for, er Vodacom forpliktet til å, etter eget valg, avhjelpe mangelen ved reparasjon eller omlevering, forutsatt at det er reklamert i samsvar med det som er angitt i disse generelle kjøpsvilkår. Hvis Vodacom velger å ikke avhjelpe mangelen eller omlevere, har kunden rett til et rimelig prisavslag for det utførte arbeidet.
Vodacom er ikke ansvarlig for feil forårsaket av maskinvare, programvare eller annet utstyr som ikke er levert av Vodacom. Hvis Tjenesten består i rådgivning er Vodacoms ansvar begrenset til slik rådgivning basert på den informasjonen som gis av kunden. Vodacom tar ikke ansvar for de beslutninger som kunden fatter med bakgrunn i Vodacoms rådgivning.
Vodacoms totale erstatningsansvar ovenfor Kunde (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra Vodacom ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til det beløp Kunden har betalt for de relevante Tjenestene i løpet av siste 6 måneders-periode.
Vodacom er under ingen omstendigheter ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, slik som produksjonsbortfall eller tap av fortjeneste, eller andre skader, eller for (ii) tap av data.
Ansvarsbegrensningene etter dette punkt gjelder ikke for personskade eller ved forsett eller grov uaktsomhet fra Vodacoms side.
Kunden er ansvarlig for å skriftlig informere Vodacom om alle endringer som kunden selv eller med hjelp av andre gjør i kundens IT-miljø, dersom endringen kan påvirke Tjenesten eller funksjoner som Vodacom leverer. Vodacom er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at slike endringer ikke meddeles Vodacom i samsvar med det ovenstående.

20. Reklamasjon

Kunden mister sin rett til å fremstille erstatningskrav hvis det ikke er reklamert skriftlig uten forsinkelse, ikke senere enn tre måneder etter at den spesifikke Tjenesten utføres.

21. Immaterielle rettigheter

Kunden overtar eiendomsretten til samtlige immaterielle rettigheter som ved utføring av Tjenesten skapes særskilt for Vodacom for kundens regning. Med mindre annet er avtalt skriftlig, mottar Vodacom en ikke-eksklusiv lisens, uten tidsbegrensning, til alle åndsverk laget av Vodacom for kundes regning.
Kunden overtar ikke noen andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten som tilhører Vodacom eller tredjepart utover det som angis ovenfor. Kunden har ingen rett til å gjøre endringer i beskyttet materiale som tilhører Vodacom eller tredjeparter. For disse immaterielle rettighetene gjelder i stedet de vilkår som innehaveren av den aktuelle immaterielle rett til hver tid anvender.
Vodacom er forpliktet til å informere kunden dersom det kreves ytterligere lisens eller rettighet utover det som fremgår av avtalen for å kunne utnytte Tjenesten.

22. Krenkelse av immaterielle rettigheter

Hvis kunden tilveiebringer immaterialrettslig beskyttet materiale under avtalen, garanteres at kunden innehar de rettigheter eller innhenter de godkjennelser som kreves for utførelsen av Tjenesten i samsvar med avtalen.
Vodacom garanterer at Tjenesten som utføres av Vodacom og de immaterielle rettigheter som Vodacom skaper eller gir under kontrakten (med unntak av tredjepartstjenester eller produkter fra Vodacom leverandører) så vidt Vodacom kjenner til, ikke krenker tredjeparts rettigheter.
Kunden skal straks varsle Vodacom skriftlig om krav fra tredjeparter angående krenkelse av immaterielle rettigheter som følge av kundens bruk av Tjenesten.
Ved en påstand om krenkelse, som Vodacom er ansvarlig for, (ikke overtredelser knyttet til endring av kunde eller relatert til tredjepartsprodukter eller lignende brudd), skal Vodacom ha rett til, for egen regning, å overta tvisten og føre saken på vegne av kunden, samt for egen regning å enten sikre kundens fortsatte utnyttelse av Tjenesten, eller bytte ut den omtvistede del av Tjenesten mot liknende akseptabel tjeneste eller produkt. Kunden har ikke rett til å innrømme ansvar, eller inngå avtale, oppgjør eller kompromiss med tredjepart om slikt krav uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra Vodacom. Slikt samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn, og skal avgis uten forsinkelse. Dersom Vodacom ikke kan sikre Kundens rett til bruk av lignende, akseptabelt produkt eller tjeneste, har begge parter, som eksklusive kompensasjon i forhold til påstått brudd, rett til å heve avtalen gjeldende for aktuelle produkter eller tjenester med umiddelbar virkning. Vodacom plikter i det tilfelle å betale tilbake det beløpet som er betalt for produktet eller tjenesten, forutsatt at kunde returnerer produktet, fratrukket kundens bruk.
Vodacom forplikter seg til å kompensere kunden for erstatning og annen betaling som kunden etter forlik eller dom må betale for krenkelsen, som Vodacom er ansvarlig for, av immaterielle rettigheter ved kundens bruk av Tjenesten. Ut over dette har kunden ikke rett til erstatning for tap som oppstår som følge av immaterialrettslige mangler i Tjenesten som Vodacom er ansvarlig for.

23. Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder fra den signeres av partene (inkludert bindene aksept per e-post fra autorisert representant fra selskapet. Med mindre annet er avtalt, gjelder avtalen med en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig.
Uavhengig av det ovenstående kan partene skriftlig si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom en part:
(A) i vesentlig grad tilsidesetter eller bryter bestemmelsene i avtalen, og retting, der retting er mulig, ikke skjer innen 30 dager etter skriftlig varsel om dette, eller
(B) slås konkurs eller avvikles, er under restrukturering eller på annen måte er insolvent.
Kundens fortsatte rett til å bruke resultatene av Tjenesten ved opphør av avtalen etter dette punkt 23 krever at kunden har oppfylt sin plikt til å betale.

Alminnelige bestemmelser


24. Kobling til tredjeparts nettsider

Hyperlenker på Vodacoms hjemmesider gjør det mulig for besøkende å forlate hjemmesidene. De lenkede nettsidene kontrolleres ikke av Vodacom og Vodacom er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet på nettsidene eller innholdet i koblinger på nettsidene. Vodacom gjør lenkene tilgjengelige for å forenkle kundens søk og Vodacoms lenking medfører ikke at Vodacom har godkjent de respektive nettsidene.

25. Vodacoms hjemmeside og immaterielle rettigheter

Innholdet på Vodacoms hjemmesider er Vodacom eller dets lisensgivers eiendom. Informasjonen er beskyttet gjennom markedsføringslovgivning og lovgivning for beskyttelse av immaterielle rettigheter, som innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout etc. ikke skal kopieres eller på annen måte anvendes uten skriftlig samtykke fra Vodacom. Utskrift eller annen kopiering av materiale er tillatt for egen, privat, ikke-kommersiell bruk. Det er forbudt å kopiere, lagre eller på annen måte reprodusere, bearbeide, endre, overføre, tildele, på andre måter benytte eller utnytte materialet eller deler av dette uten at Vodacom på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette.

26. Kundekonto

Innloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundekonto på Vodacoms hjemmesider skal håndteres slik at de ikke kommer uautoriserte personer i hende. Ved å gi sin innloggingsinformasjon til andre bekrefter kunden at vedkommende kan legge inn bestillinger i kundens navn og at kunden er betalingsansvarlig for disse overfor Vodacom. For kundekonto som tilhører juridiske personer anses samtlige personer som har tilgang til innloggingsinformasjonen å være autorisert til å legge inn bestillinger for kundens regning. Dersom kunden mistenker at noen uten deres autorisasjon har tilgang til innloggingsinformasjonen deres, må kunden umiddelbart varsle Vodacom samt endre passordet.
 

27. Personopplysninger

Når Vodacom er databehandlingsansvarlig
Vodacom vil i forbindelse med kundeordrer for produkter og tjenester som behandler personopplysninger om kundens kontaktpersoner for de formål og på de vilkår som fremgår av Vodacom retningslinjer for personvern. Ved å opprette en bedriftskonto hos Vodacom, bekrefter kunden at denne har informert selskapets representanter om Vodacoms behandling av deres personlige data, og innhentet deres samtykke til behandlingen.
Når Vodacom behandler personopplysninger på vegne av kunden
I tilfeller der Vodacom behandler personopplysninger på vegne av Kunden skal partene inngå en separat databehandlingsavtale om behandling av personopplysninger som Vodacom utfører på vegne av kunden.

28. Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen er regulert av norsk rett.
Eventuelle tvister løses ved voldgift iht. voldgiftsloven. Forhandlingene holdes i Oslo. Med mindre annet avtales er voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse underlagt taushetsplikt.
Dersom Vodacom som følge av sakens art og størrelse finner dette hensiktsmessig, kan Vodacom i stedet velge å bringe saken inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.

29. Ansvarsfraskrivelse

Vodacom skal ikke ha noe ansvar for uteblitt eller forsinket oppfyllelse av Vodacoms forpliktelser i henhold til avtalen i den grad oppfyllelsen er umulig eller vesentlig forhindret eller ytelsen blir gjenstand for en vesentlig kostnadsøkning på grunn av forhold utenfor Vodacoms rimelige kontroll, herunder, men ikke begrenset til, krigslignende hendelser, opptøyer eller opprør, forstyrrelser i offentlig transport , import- eller eksportreguleringer, endringer i lov og forskrift eller i tolkningen av disse, handlinger fra myndigheter, streik, lockout, blokade eller andre arbeidskonflikter, brann, eksplosjoner eller andre ulykker, epidemier, pandemier, ethvert naturfenomen eller mangler og forsinkelse i leveransen fra underleverandør som skyldes de ovennevnte omstendighetene.
For å unngå tvil inkluderer ansvarsfraskrivelsen covid-19-pandemien eller en annen epidemi eller pandemi eller noen av deres påfølgende konsekvenser som påvirker leverandørene til Vodacom eller deres underleverandørers evne til å levere eller levere til avtalt pris eller tid.

30. Øvrig

Vodacom forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten forutgående varsling.
Informasjon og priser angis med forbehold for trykk- og skrivefeil, unøyaktigheter i angitte tekniske spesifikasjoner, leverandørens prisøkninger og opphørssalg.
Informasjonen som er tilgjengelig på Vodacom sine hjemmesider medfører ikke et løfte om brukervennlighet, egnethet eller garanti med mindre dette er særskilt spesifisert skriftlig til kunden. Aktuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker, med mindre annet er oppgitt.
Kunden har ikke rett til å overføre avtalen eller rettigheter og forpliktelser som kan henføres til avtalen uten Vodacoms skriftlige samtykke.
Vodacom forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Allmenne kjøpsvilkår.